Адм. д. № 1069/2011г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че e постъпила жалба от И. И. И. и С. Д. И. от ***, чрез адвокат В. К. от ВТАК, против Заповед № РД. 22.05-460/28.09.2011г. на ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, с оглед постановяване на неприлагане на дворищно регулационен план за парцели ІІ, ІІІ-65, V-67,68 и VІ-65 в кв.6 по плана на с. Дрента, община Елена, по която е образувано административно дело № 1069/2011г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново. На основание чл.218 от ЗУТ Административен съд Велико Търново съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ – собствениците или носителите на вещни права на имотите, досега урегулирани в УПИ ІІ, ІІІ-65, ІV-66, V-67,68 и VІ-65 в кв.6 по плана на с.Дрента, община Елена могат да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл.218, ал.1 от ЗУТ, като в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на оспорването в “Държавен вестник” следва да подадат заявление до Административен съд – Велико Търново, съдържащо следните реквизити: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес в случай, че са търговци; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник и подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на заявителя. Адм.дело № 1069/2011г е насрочено за 06.02.2012г от 14.30ч.