Адм. д. № 114/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Океанска звезда” ООД, представлявано от управителя Борис Йорданов Антонов, със съдебен адрес град София, улица Цанко Церковски № 67 етаж 2 ап. 4 и на „Интининвест 2009” ЕООД със седалище и адрес на управление град Велико Търново, улица Александър Бурмов № 4, представлявано от управителя Милен Димитров Горсов против чл. 1, чл. 5, чл.6 ал. 3 и ал. 4, чл. 7 ал. 2, ал. 4 пр. 4 и ал. 5, чл. 9 ал. 3, чл. 11 ал. 3 и ал. 4, чл. 12 ал. 2, чл. 14 ал. 3, чл. 25, чл. 32 ал. 1 т. 4, чл. 33 ал. 3, чл. 34 ал. 2 от Наредба за рекламно- информационната дейност на територията на община Велико Търново, за което е образувано Административно дело №114/2012година по описа на Административен съд Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 28.03.2012година от 10.00 часа.