Адм. д. № 117/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, за което е образувано адм. д. № 117/2018 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.04.2018г. от 09.45 часа.