адм. д. № 118/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова – окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 5, ал. 1, т. 21 в частта „с мнозинство повече от половината от общия брой съветници“, чл. 14, ал. 1, т. 3 и чл. 25, ал. 1, т. 11 в частта им „по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, чл. 15, чл. 17, ал. 1, т. 8, т. 11, т. 12 и т. 18, чл. 28 и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 14/16.12.2015 г. по Протокол № 3/16.12.2015 г. на Общински съвет – Стражица, изменен и допълнен с Решение № 145/12.08.2016 г. на Общински съвет – Стражица, за което е образувано адм. д. № 118/2018г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 20.04.2018г. от 10:00 часа.