Адм. д. № 1183/2011г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба  против заповед № 502-РД-01-03/11.06.2010г. на кмета на община Свищов, с която е одобрено ЧИ на ПУП – ПЗ на УПИ ІV-4076, кв. 206 по плана на гр. Свищов, по която е образувано Адм.д.№1183/2011год. по описа на Административен съд Велико Търново, насрочено за 07.03.2012 година от 13.00часа. Заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ могат да подадат заявление за конституиране като ответници със съдържанието по чл.218, ал.4 от ЗУТ в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.