Адм. д. № 1212/2011г.

Административен съд Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба  против разпоредбата на чл.11, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ, приета с Решение №965 от протокол №59 от 30.01.2003г. на Общински съвет – Горна Оряховица, изменен с Решение №755 от протокол №65/27.01.2011г. от заседание на Общински съвет Горна Оряховица, за което е образувано Административно дело № 1212/2011 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 03.02.2012г. от 09.30 часа.