Адм. д. № 129/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова – окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 11 ал. 1 в частта „и заместник председателя, т. 2 в частта „или заместник председателя и „с явно гласуване“, т. 3 в частта „по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ и ал. 3, чл. 13 ал. 1т. 7, чл. 14 ал. 3 т. 2, чл. 20 ал. 1 т. 11 в частта „по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, чл. 20 ал. 5 в частта „по реда на чл. 267 от Изборния кодекс“ и чл. 71 в частта „и секретаря“ от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златарица, приет с решение № 79 по Протокол № 7/29.02.2016 година на Общински съвет Златарица, за което е образувано адм. д. № 129/2018г.по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.04.2018г. от 09:30 часа.