Адм. д. № 135/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание  чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова –  прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 20, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Горна Оряховица, приета с Решение № 965 от Протокол № 59/30.01.2003г. на Общински съвет – гр. Горна Оряховица.

Образувано е Адм. д. № 135/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 05.05.2017г. от 10,00 часа.