Адм. д. № 136/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 58, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 194/ 06.11.2008 г. на Общински съвет – Павликени.
Образувано е Адм. д. № 136/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 21.04.2017г. от 10,00 часа.