Адм. д. № 138/2015

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че са постъпили жалби  против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена, приета с Решение № 132 по Протокол № 15/29.12.2014 г. на Общински съвет Елена, в частта, в която съгласно т. 20 от Приложение № 1 за използване на информационните табла в сградата на Община Елена, на страница формат А4, е определена такса, както следва: за срок до 7 дни – 5 лева (т. 20.1); за срок до 30 дни – 15 лева (т. 20.2) и за срок над 30 дни – 0.50 лева, за всеки следващ ден (т. 20.3), за което е образувано Адм.д.№138/2015година по описа на Административен съд – гр.В.Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 24.04.2015г от 09.30 часа