Адм. д. № 183/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Районна прокуратура гр. Горна Оряховица против чл. 28 ал.1 и чл.ЗЗ ал.1 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 199/13.12.2016г на Общински съвет Лясковец.
Образувано е Адм. д. № 183/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 19.05.2017г. от 10,00 часа.