Адм. д. № 193/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура – гр. В. Търново  против разпоредбите на чл. 21, ал. 5 и чл. 24, ал. 2, както и текстовете на чл. 10, чл. 25, ал. 1, чл. 27, чл. 43, ал. 8 и чл. 48, ал. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Елена, приета с Решение № 132/29.12.2014г. по Протокол № 15 от 29.12.2014г. на Общински съвет Елена, изменена и допълнена с Решение № 139 от 29.09.2016г. по Протокол № 14 от 29.09.2016г., Решения № 173/29.12.2016г. по Протокол № 18 от 29.12.2016г. на Общински съвет Елена, за което е образувано адм. д. № 193/2017г.по описа на Административен съд гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 12.05.2017г от 09.45 часа.