Адм. д. № 202/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от  прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица  против чл. 4, ал. 1 и ал. 2, чл. 5, чл. 6 и чл. 8 от Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Стражица, приета с Решение № 515 от 31.07.2014 г. на Общински съвет гр. Стражица, за което е образувано Адм. д. № 202/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 20.05.2016 г. от 10.00 часа.