Адм. д. № 203/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от  прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица  против следните разпоредби  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ приета с Решение № 965 от протокол № 59 от 30.1.2003г. на Общински съвет Горна Оряховица, а именно чл. 34, ал.3, т.11. Поради което на основание чл. 147 , ал 2 от АПК във вр. с чл. 45, ал 3 от ЗМСМА  Районен прокурор Горна Оряховица подава протест за отмяна на горепосочените текстове на Наредбата., за което е образувано Адм. д. № 203/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.05.2016 г. от 10.00 часа.