Адм. д. № 204/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна цялата Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Златарица, приета с Решение № 220/24.10.2008г. по Протокол № 20/24.10.2008г. на Общински съвет Златарица, алтернативно отмяна на чл. 38, ал. 1, т. 3 и чл. 40, за което е образувано Адм. д. № 204/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.