Адм. д. № 204/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Йордан Ангелов – прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица против чл. 47, т. 9.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение № 521 от 12.02.2003 г. на Общински съвет гр. Лясковец по Протокол № 51. за което е образувано Адм. д. № 204/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 20.05.2016 г. от 10.00 часа.