Адм. д. № 212//2017 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Донка Мачева-  зам. окръжен  при  Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл.4 и чл.23,ал.2,т.1,2 и 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни в Община Сухиндол, приета с  Решение  № 271 от 11.04.2007г. на Общински съвет – гр. Сухиндол.
Образувано е Адм. д. № 212//2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за19.05.2017г. от 10,00 часа.