Адм. д. № 223/2016г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от  -Весела Кърчева-прокурор при Районна прокуратура – Велико Търново, против чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 8, чл. 27, т. 1 и § 1, т. 1 и т. 2 от ДР на Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 73 от 26. 01.2012г. и Решения № 108  от 23.02.2012г.  на Общински съвет Велико Търново,за което е образувано Адм. д. № 223/2016г. година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 27.05.2016г от 09.30 часа.