Адм. д. № 224/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от  -Весела Кърчева-прокурор при Районна прокуратура – Велико Търново, против чл. 34, т. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 66 и 68 от 28.12.2011г., изм. с Решения № 444 и 445/29.11.2012г.  на Общински съвет Велико Търново,за което е образувано Адм. д. № 224/2016г. година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 27.05.2016г. от 09,30ч.