Адм. д. № 238/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Горна Оряховица, алтернативно в частта й относно чл.22, т.4, приета с Решение № 335 по Протокол № 22/27.01.2005г. на Общински съвет Горна Оряховица, за което е образувано Адм. д. № 238/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.06.2019 г. от 09.30 часа.