Адм. д. № 253/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжен прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 12, ал.1 т.3 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 239/28.11.2016г на Общински съвет Полски Тръмбеш.
Образувано е Адм. д. № 253/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 16.06.2017г. от 10,00 часа.