Адм. д. № 254/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново, против разпоредбите на чл. 25, предложение последно; приложение № 1, т.12; чл. 30; чл. 40, предложение трето; чл. 49; чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Павликени, приета с Решение № 203 по Протокол № 17/29.09.2016г. на Общински съвет Павликени /Наредбата/.
Образувано е Адм. д. № 254/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 02.06.2017 г. от 10.00 ч.