Адм. д. № 255/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от  зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 37 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Лясковец, приета с Решение № 93/27.05.2004г. на Общински съвет Лясковец и допълвана с Решение № 436/27.04.2006г.  и Решение № 250/31.01.2013г., за което е образувано Адм. д. № 255/2018г. година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 08.06.2018г. от 09,30ч.