Адм. д. № 272/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал.1 и ал. 2  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново,  срещу разпоредбите на чл.26, ал.10, чл.73 и чл.74 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново, приета с решение №68/28.12.2011 на Общински съвет гр.Велико Търново, за което е образувано Адм. д. № 272/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново, както и за възможността на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК.
Съдебното заседание е насрочено за 23.06.2017г. от 10,00 часа.