Адм. д. № 280/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски терени –общинска собственост на Община Лясковец, приета с Решение №196/27.09.2012г на Общински съвет Лясковец.
Образувано е Адм. д. № 280/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 05.07.2019г. от 09,30 часа.