Адм. д. № 280/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Районна прокуратура Елена против чл. 20, ал. 1, т.10 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златарица, приета с Решение № 179/26.08.2016г на Общински съвет Златарица.
Образувано е Адм. д. № 280/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 14.07.2017г. от 9,30 часа.