Адм. д. № 291/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188 във връзка чл.181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от Никола Пашов – прокурор при Районна прокуратура – Елена,  срещу  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и правата на територията на община Златарица, в частта на чл.34 ал.4 т.12 и 13, приета с Решение № 410/30.09.2013 год. по протокол № 26/30.09.2013 год. ОбС Златарица, изменена и допълнена с Решение № 464/20.12.2013 год., Решения № 505/2014 год. и Решение № 655/2014 год., Решение № 701/30.01.2015 год. и Решение № 824/2015 год., за което е образувано Адм. д. № 291/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.07.2016г от 09.30 часа.