Адм. д. № 29/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който се оспорва законосъобразността на чл.12,ал.1,т.16 и чл.77,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за което е образувано адм. д. № 29/2018 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 16.03.2018г. от 10.00 часа.