Адм. д. № 294/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Донка Мачева – зам.окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 15а, ал. 3 вр. чл. 15, ал. 1 и Образец 2 в частта относно израза „…имота не е основно жилище за някой от тях“, чл. 16, ал. 2, т. 3.1., чл. 41а, ал. 5, т. 6 и чл. 47, т.9.2., т. 9.3. и т. 29 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, приета с Решение № 521 от 12.02.2003 г. по Протокол № 51 на Общински съвет гр. Лясковец, за което е образувано адм. д. № 294/2017г.по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 02.06.2017г от 10.00 часа.