Адм. д. № 296/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Донка Мачева  – зам.  прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, срещу  Наредба за управление на общинските пътища  в община Горна Оряховица, приета с Решение № 370 от Протокол № 34/21.05.2009г. на Общински съвет гр. Горна Оряховица и на основание  чл. 23 от Закона за пътищата.
Образувано е Адм. д. № 296/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 02.06.2017г. от 10,00 часа.