Адм. д. № 310/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от  -Никола Пашов-прокурор при Районна прокуратура – Елена, против  разпоредбата на чл. 34 в частта й – точка 22 от Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Елена,за което е образувано Адм. д. № 310/2016г. година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново, както и за възможността на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК.
Съдебното заседание е насрочено за 08.07.2016г. от 10,00 ч.