Адм. д. № 342/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 33, ал.1, в частта и относно изразът „паркиране“ и чл.33, ал.2 от наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в обхвата на урбанизираната територия на община Велико Търново, приета с решение №175 по протокол №17 от 10.04.2012 г. на Общински съвет – Велико Търново., за което  образувано  адм. д. № 342/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.07.2017г. от 10,00 часа.