Адм. д. № 351/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Донка Мачева – зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 1,ал.2, чл.14,ал.1 и  чл.15  от Наредба за управление  на общинските  пътища в Община –  Павликени, приета с  Решение №259 по Протокол №29/26.02.2009г.,  на Общински съвет – гр. Павликени, за което  образувано  адм. д. № 351/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 30.06.2017г. от 10,00 часа.