Адм. д. № 356/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  чл. 181 вр. с чл. 188 от АПК от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура – В. Търново по реда на чл.185 от АПК с искане за отмяна на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, като при условията на евентуалност се прави отделно искане за отмяна на текстовете на чл. 50, ал. 3 и чл. 54 от тази наредба, за което е образувано адм. д. № 356/2018г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.07.2018г. от 10,30 часа.