Адм. д. № 36/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба против Решение № 412/21.12.2016 г. на Общинския съвет – Свищов, в частта в която с него след като са одобрени разходите за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата, покривани от постъпленията за ТБО в Община Свищов и разпределението им съгласно план-сметката, е определен размера на ТБО за жилищни имоти само за град Свищов.
Образувано е Адм. д. № 36/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 12.04.2017г. от 10,30 часа.