Адм. д. № 373/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Таня Катрева – прокурор при Районна прокуратура – Велико Търново против чл. 5, ал. 2, т. 6, чл. 31 и чл. 32, т.3 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 203 на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш по Протокол № 24/09.12.1997 г., с искане за обявяването им за нищожни или отмяната им като незаконосъобразни.
Образувано е Адм. д. № 373/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.07.2017г. от 10,00 часа.