Адм. д. № 374/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Златарица в търговски дружества, приета с Решение № 303/ 30.06.2005 г. по Протокол № 33 от същата дата от заседание на Общински съвет – Златарица. Наредбата се оспорва в цялост като незаконосъобразна, поради приемането й при допуснати съществени процесуални нарушения, а разпоредбите на чл. 32, ал. 3 и чл. 33 от същата – и поради противоречието им с материалноправни норми от по-висок ранг.
Образувано е Адм. д. № 374/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 13.07.2018г. от 09,30 часа.