Адм. д. № 382/2017 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Окръжна прокуратура – В. Търново  против чл.7.  ал.2 т.5 от Наредбата за  рекламна дейност на територията на Община  Лясковец, приета с решение № 171 по протокол № 19/29.09.2016година на Общински съвет Лясковец.
Образувано е Адм. д. № 382/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.09.2017г. от 9:30часа