Адм. д. № 387/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба с която се оспорва разпоредба на чл. 98, ал. 1, изречение трето от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 532/19.04.2005г. на Общински съвет Велико Търново, за което е образувано адм. д. № 387/2017 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.07.2017г от 09.45 часа.