Адм. д. № 393/2018г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 вр. с ч.188 от АПК от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново по реда на чл.185 от АПК с искане за отмяна на Наредбата за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности и издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ на Общински съвет Стражица, за което е образувано адм. д. № 393/2018г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.09.2018 от 11.00 часа.