Адм. д. № 394/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 вр. с ч.188 от АПК от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество на Община Стражица, приета с решение № 214/17.12.2008 година на Общински съвет Стражица,за което е образувано адм. д. № 394/2018г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 21.09.2018 от 09.30 часа.