Адм. д. № 398/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Районна прокуратура Павликени против чл. 34, ал. 2, т.8 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламната дейност на територията на община Сухиндол.
Образувано е Адм. д. № 398/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 15.09.2017г. от 9,30 часа.