Адм. д. № 407/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Районна прокуратура Горна Оряховица  против разпоредбите на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, негови комисии и взаимодействието му с общинската администрация, а именно чл. 69, т.6 от същия, приет с Решение по Протокол № 4 от 17.12.2015г. на Общински съвет Горна Оряховица, като портиворечащ на норимте на чл. 36, ал.2 от ЗМСМА, за което е образувано Адм. д. № 407/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 16.09.2016г. от 10.00 часа.