Адм. д. № 420/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 вр. с ч.188 от АПК от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13/03.12.2015 година на Общински съвет Елена, за което е образувано адм. д. № 420/2018 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 21.09.2018 от 09.30 часа.