Адм. д. № 420/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Районна прокуратура – Елена против чл. 18, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 4/ 03.12.2015 г. на Общински съвет – Елена. за което е образувано Адм. д. № 420/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 16.09.2016г. от 10.00 часа.