Адм. д. № 44/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура-град Велико Търново против разпоредбите на чл.54, ал.1, т.7 и ал.3, изречение трето в частта му относно чл.104 от Закона за местните избори, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Лясковец, приет с решение №3 по протокол №3 от 26.11.2003 г., изменян и допълван, както и възможността на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК, за което е образувано адм. д. № 44/2018г.по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 27.04.2018г. от 09.30 часа.