Адм. д. № 450/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181 ал. 1, във вр. с чл. 188 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от  прокурор при Районна прокуратура Елена по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на разпоредбата на чл. 18, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Златарица,  за което е образувано Адм. д. № 450/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 16.09.2016 г. от 10.00 часа.