Адм. д. № 461/2014

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от Мирослав Овчаров – прокурор при Районна прокуратура – Горна Оряховица, срещу Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица, приета с Решение № 398/ 20.12.2013 г., по протокол № 34/ 20.12.2013 г. от заседание на Общински съвет – Стражица, само относно разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от същата наредба, за което е образувано Адм. д. № 461/2014 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 19.09.2014г от 10.30 часа.