Адм. д. № 487/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 вр. с ч.188 от АПК от Административно процесуалния кодекс,съобщава  че е постъпил протест на Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Павликени, приета с Решение № 454 по Протокол № 40/31.07.2006 г. на Общински съвет – Павликени, впоследствие изменена и допълнена с Решение № 178 по Протокол № 19/02.10.2008 г. и с Решение № 621 по Протокол № 67/24.03.2011 г., с искане за отмяната й като незаконосъобразна.
Образувано е  адм. д. № 487/2018г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.09.2018 от 10:30 часа.