Адм. д. № 493/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Светлана Иванова окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, срещу Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, приета с Решение №145/28.11.2013г по Протокол №12 от 28.11.2013г. на Общински съвет Елена, изменена с Решение №38/06.08.2017г на Административен съд Велико Търново, и с Решение №134/28.09.2017г по Протокол №11 от 28.09.2017г. на Общински съвет Елена.
Образувано е Адм. д. № 493/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 21.09.2018г. от 09,30 часа.